Lånereglement og ordensregler

Alle som besøker oss, skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være.

Vårt lånereglement 

Lånekort 

Alle innbyggere i Norge kan få et lånekort. For å få lånekortet må man personlig møte opp på biblioteket og vise gyldig legitimasjon med fødselsnummer. 

Har du nasjonalt lånekort fra annet bibliotek kan det også brukes hos oss, men det må først registreres i vårt lånerregister. Til det trenger vi legitimasjon med bilde og fødselsnummer. 

 • Det er gratis å få lånekort på biblioteket 

 • Biblioteket krever legitimasjon ved utskriving av lånekort hvis låner ikke er kjent for utsteder. 

 • Barn under 15 år må ha tillatelse fra foresatte for å få lånekort. 

 • Lånekortet framvises ved utlån hvis låner ikke er kjent for personalet.  

 • Tap av lånekortet må meldes til biblioteket. Ved utskrivning av nytt lånekort er prisen kr.  30,-. 

 • Reserverings- og purrebrev kan sendes låner på SMS, e-post eller som brev etter låners ønske.  

 • Låner plikter å melde fra om endring av navn, adresse, epostadresse og telefonnummer. 

Som låner er du forpliktet til å 

 • Behandle bibliotekets materiale pent 

 • Levere utlånt materiale innen fristen 

 • Lånekortet er personlig, og låner er ansvarlig for alt som lånes på hennes/hans kort. Tapt eller skadet materiale må erstattes.  

 • Sørge for at riktig kontaktinformasjon er registrert i vårt system. 

Lånetider 

 • Språkkurs: 8 uker 

 • Bøker og lydbøker: 4 uker 

 • Bøker med reservasjonskø: 2 uker 

 • Tidsskrifter: 2 uker 

 • DVD: 2 uker 

 • Spill: 2 uker 

Lånetiden kan fornyes inntil 3 ganger hvis bøkene ikke er reservert andre lånere. Dette kan gjøres på «Mine Sider» eller ved å kontakte biblioteket. 

Det kan settes kortere lånetid for nye og populære titler. 

Utlånt materiale som ikke er innlevert til biblioteket etter 2. purring, anses som tapt og må erstattes etter gjeldende takster (se erstatningskrav). 

Maks antall materiale som du kan ha utlånt fra biblioteket er 10. 

Lån bare til bruk på biblioteket 

 • Publikums-PC 

 • Nettbrett 

Fjernlån 

Dersom biblioteket ikke har materiale du ønsker deg kan vi som regel låne det fra andre bibliotek. Da gjelder eierbibliotekets regler/lånetid.  

Ved tap av fjernlånt materiale gjelder eierbibliotekets satser. 

Gebyrer 

 • Mistet lånekort: 30, - 

 • Førstegangspurring:   0,-  (14. dager etter endt lånetid) 

 • Andregangspurring: 50,-  (14.dager etter 1. purring) 

 • Erstatningskrav etter gjeldende satser 

Hvis lånefristen overskrides, blir det sendt purring via e-post/SMS eller vanlig post. Det purres inntil to ganger per lån – etter dette blir det sendt erstatningskrav for det aktuelle lånet. 

Foreldre/foresatte er ansvarlig for barnas lån (under 15 år). 

Erstatningskrav 

 • Etter to purringer sendes erstatningskrav med påfølgende inkassokrav. Låner som har fått erstatningskrav, mister låneretten midlertidig inntil kravet er innfridd. 

Satsen for erstatningskravet beregnes ut fra det tapte materialets pris*. Ved avtale med Vevelstad bibliotek kan du innen 14 dager etter mottatt erstatningskrav få mulighet for å erstatte tapt materiale tilhørende Vevelstad bibliotek med å kjøpe det samme tilbake. 

*Spesielt verdifulle bøker, flerbindsverk og annet materiell vurderes særskilt av biblioteket. Går et bind av et flerbindsverk tapt, og enkeltbind ikke fås kjøpt, må hele verket erstattes.  

Våre ordensregler 

 • Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov. 

 • Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i synlig ruspåvirket tilstand. 

 • Førerhund/servicehund er tillat på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang. 

Følger ved brudd på ordensreglementet 

 • Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket.  

 • Lovbrudd kan føre til anmeldelse. 

 • Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning og/eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutning om utestengning fattes av biblioteksjefen. Beslutningen skal være skriftlig. 

Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i bibliotekloven § 4, tredje ledd. 

Søk

Språkvelger